l สมุดเยี่ยม l l ฟอรั่ม l
แหล่งเรียนรู้กระดาษรีไซเคิล แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน แหล่งเรียนรู้น้ำจุลินทรีย์ แหล่งเรียนรู้โรงเพาะเห็ด ศูนย์บูรณาการตำบลจันทนิมิต
 
 
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
ข้อมูลตำบลจันทนิมิต
แผนที่ทางวัฒนธรรมจันทนิมิต
ศูนย์บูรณาการตำบลจันทนิมิต
อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุร
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของดีประจำถิ่น
วิถีชีวิตชาวจันทนิมิต
คลังสมองตำบลจันทนิมิต
 
   
   การทอเสื่อ เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นอาชีพดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี ทำให้เป็นที่
 รู้จักของคนทั่วไปในนามของ  "เสื่อจันทบูร"  การทอเสื่อจันทบูรเป็นการผลิตภายในท้องถิ่น ที่ได้รับการ
 ถ่ายทอดมาจาก "ชาวญวนเว้" ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในเมืองจันทบุรี ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้รับการส่งเสริมจากคณะนักบวชหญิงที่เรียกว่า "ภคินีรักไม้กางเขน" ซึ่ง
 ปัจจุบันก็คือนักบวชหญิง "คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี" ในการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูรไว้ใน
 ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตำบลจันทนิมิต

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
 
 
ห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำและการสนับสนุน จาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counter
 
  ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เริ่มดำเนินการเมื่อประมาณ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการรวมรวมอุปกรณ์ของใช้ในท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจันทบุรี

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
     
  แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่น่าสนใจ  
             
       
    ธรรมชาติกับความพอเพียง ความสำคัญของหลัก
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้โรงเรียนนั้น
  ตระหนักและเห็นความสำคัญ ได้นำหลักเศรษฐกิจ
  พอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของกลุ่ม
  สาระสังคมศึกษาฯ ภายใต้ชื่อ 1 ทีมชั้น1 ผลิตภัณฑ์
  และ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ และได้มีการปรับปรุง
  จนกลายเป็นจุดศึกษาใหม่ที่มีการขยายสู่ชุมชน


    แหล่งเรียนรู้กีฬาพื้นบ้าน เปตองยักษ์ (ลูกลัน) และกีฬา
  บั๊นซ้อล (สะบ้าศอก) ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันใน
  สมัยก่อนของชุมชนตำบลจันทนิมิต ซึ่งเล่นกันมานานแล้ว
  ประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา และมีการถ่ายทอดวิธีการเล่น
  สืบต่อกันมา ส่วนสะบ้าศอกนั้นนิยมเล่นกันในหลายพื้นที่
  ของประเทศไทย แต่กติกาวิธีการเล่นมีความแตกต่างกัน
    โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีนโยบาย
  ส่งเสริมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม
  ค่านิยมที่ดี รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกระดาษ-
  รีไซเคิลเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมี
  วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะในโรงเรียน
  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาต
 
             
  ข้อมูลต่าง ๆ ของตำบลจันทนิมิต อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี   วิถีชีวิตชาวเมืองจันทบุรี  
 
วิถีชีวิตของชาวญวน

ชาวญวนเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
จันทบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย
จากประวัติวัดคาทอลิกจันทบุรี
 
ด้านการศึกษา

สถานศึกษาในพื้นที่
ตำบลจันทนิมิต มี
จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
 
กลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีเมื่อ
ครั้งอดีตกาล และปัจจุบันชนเชื้อสาย
ต่างๆ ก็ยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่
ต่าง ๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
  แหล่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   กลุ่มถ่ายทอดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  
 
   
 
  อาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
(โบสถ์วัดคาทอลิก) เป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรมให้กับ
เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนที่นับถือศาสนา
คริสต์ ซึ่งมีการสวดทุกวันอาทิตย์ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม
  กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเน้น
การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและกองทุนหมู่บ้านมาสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับชุมชน
  ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านก็เพื่อ
รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
และ การจัดแสดงความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
 
  ดูรายละเอียดทั้งหมด   ดูรายละเอียดทั้งหมด   ดูรายละเอียดทั้งหมด  
 
 
 
 
Copyright©2004 Streemandapitak School [โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี]. ติดต่อ : smcom5@hotmail.com