:: ข้อมูลห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ::

    การก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
    เศรษฐกิจแห่งความรู้ ( Knowledge- Based  
    Economy )

    คลิ๊กดูรายละเอียด
 
น้ำจุลินทรีย์
กระดาษรีไซเคิล
คลีนิกหมอภาษา
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
โรงเพาะเห็ด
ห้องเจียระไนพลอย
แหล่งเรียนรู้กระดาษรีไซเคิล แหล่งเรียนรู้คลีนิกหมอภาษา
     

การปลูกพืชไร้ดิน

การปลูกพืชไร้ดิน หมายถึง การปลูกพืชในสภาวะไร้ดิน โดยการใช้วัสดุต่าง ๆ ในการปลูก เช่น
น้ำ ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ดิน และมีการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการ ใช้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี นิยมปลูกกันมากคือ การปลูก
ในน้ำ ชื่อว่า ไฮโดรโปรนิกส์ ( Hydroponics )
 
 
ดูภาพใหญ่ที่นี่ เทคโนโลยีควบคู่กับเกษตรกรรม
ทางโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้เล็งเห็นว่าการปลูกพืช
ไร้ดิน ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ และปลอดสารพิษแฝง พืชที่ปลูก
สามารถเจริญเติบโตได้ดี นักเรียนได้รับวิทยาการใหม่ ๆ
ควบคู่ไปด้วย
 
   
 
   
   
ดูภาพใหญ่ที่นี่ ดูภาพใหญ่ที่นี่
 
       
    วัตถุประสงค์

1 . เพื่อเป็นการศึกษา การนำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรรูปแบบใหม่
2 . เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการเกษตรการปลูกพืชไร้ดินด้วยการปฏิบัติจริง
3 . เพื่อนำผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว