ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี
แผนที่ทางวัฒนธรรมตำบลจันทนิมิต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
:: รายการหลัก ::
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
ข้อมูลตำบลจันทนิมิต
แผนที่ทางวัฒนธรรมจันทนิมิต
ศูนย์บูรณาการตำบลจันทนิมิต
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของดีประจำถิ่น
วิถีชีวิตชาวจันทนิมิต
คลังสมองตำบลจันทนิมิต
 
 
 
 
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่ 
       วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ( โบสถ์วัดคาทอลิก )

       โบสถ์วัดคาทอลิกจันทบุรี ( วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ) ตั้งอยู่ที่ตำบล
       จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี โบสถ์หลังนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
       ชาวญวนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้ามาตั้งภูมิลำเนา
       อยู่ในจังหวัดจันทบุรี ก่อนปี พ.ศ. ๒๒๕๕ ซึ่งอพยพหนีภัยจากการ
       บีบคั้นการเลือกถือศาสนาในขณะนั้น ( ปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
       กรุงศรีอยุธยา ) บาทหลวงเฮ้ตเป็นผู้ดูแลกลุ่มคาทอลิกชาวญวน ซึ่งขณะ
       นั้นมีเพียง ๑๓๐ คน
 
   ในปี พ.ศ. ๒๒๕๕ บาทหลวงและสัตบุรุษได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดน้อยหลังแรกบนฝั่งตะวันตก
   ของแม่น้ำจันทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๓๗ - ๒๒๙๕ สมัยบาทหลวงกาเบรียลเป็นเจ้าอาวาสนั้นได้เกิด
   เหตุการณ์ไม่สงบ เนื่องจากทางการได้จับชาวคาทอลิกไปอยู่ที่อยุธยา บางส่วนหลบหนีจากการจับกุม
   เข้าไปอยู่ในป่า วัดหลังที่ ๑ จึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า

   ปี พ.ศ. ๒๒๙๕ สมัยของบาทหลวงเดอกัวนาเป็นเจ้าอาวาส ได้รวบรวมชาวคาทอลิกที่กระจัดกระจาย
   ให้มาอยู่รวมกันที่เดิม และรวมตัวกันสร้างวัดหลังที่สองขึ้นด้วยไม้กระดานเก่า ๆ ประกอบด้วยไม้ไผ่
   หลังคามุงด้วยใบตาล

   ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ บาทหลวงมัทเทียโดและบาทหลวงเคลมังโซ่ ได้ช่วยกันสร้างวัดหลังที่สามขึ้นที่ฝั่งซ้าย
   โดยย้ายข้ามมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่วัดปัจจุบันตั้งอยู่ วัดนี้เป็นเพียง
   วัดเล็ก ๆ สร้างด้วยไม้กระดานเก่า ๆ และไม้ไผ่ ในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ ๑,๐๐๐ คน

   ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ บาทหลวงรังแฟงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เป็นระยะเวลาที่ชุมชนคาทอลิก
   เติบโตขึ้นมาก จึงได้เริ่มก่อสร้างวัดหลังที่สี่ขึ้น โดยมีสัตบุรุษได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมบริจาคทรัพย์
   วัดหลังนี้มีลักษณะถาวรมากขึ้น มีการใช้อิฐ หิน และปูนในการก่อสร้างในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ
   ๑,๕๐๐ คน

   ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ บาทหลวงเปรีกาล ชาวฝรั่งเศษ เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างวัดหลังที่ห้า ซึ่งเป็นวัดหลัง
   ปัจจุบัน โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่เรียกว่า ศิลปะโกธิค มีความกว้าง ๒๐ เมตร และยาว
   ๖๐ เมตร มียอดแหลมของหอทั้งสองข้าง แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ไทยเกิดมีกรณีพิพาทอินโดจีนจึงต้อง
   เอายอดแหลมของหอทั้งสองออก ทำให้ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมลดน้อยลง แต่สิ่งที่ทำให้
   โบสถ์หลังนี้มีความงดงามอีกอย่างหนึ่งคือ การประดับกระจกสีเป็นภาพนักบุญทั้งหมด นับว่าเป็นสิ่งที่
   สวยงามล้ำค่าทั้งทางศิลปะและโบราณวัตถุควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป
 
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนา
   วัดไผ่ล้อม
   วัดจันทนาราม
   วัดใหม่เมืองจันทบุร
   วัดโบสถ์เมือง
 
 
       
กลับไปหน้าหลัก :: ข้อมูลตำบลจันทนิมิต :: :: แหล่งเรียนรู้ :: :: ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน :: ของดีประจำท้องถิ่นตำบลจันทนิมิต วิถีชีวิตชาวเมืองจันทบุรี