Untitled Document
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในเครือ
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต1 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 ขณะนั้นเน้นการสอนศาสนา ต่อมาปี พ.ศ. 2450ได้จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนมารียาลัย ดำเนินการสอนวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
คณะเจษฎาจารย์ “เซนต์คาเบรียล” ซึ่งทำการสอนได้สองปี  ก็เลิกกิจการ ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้จัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นใหม่ในรูปของโรงเรียนประชาบาล  และในปี พ.ศ. 2480 ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ราษฎร์ ดำเนินการสอนได้ 3 ปีก็ต้องหยุดทำการสอนนานถึง 5 ปีเนื่องจากเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน
 ปี พ.ศ. 2488 มีการเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนมารียาลัย" เป็น "โรงเรียนมารดาพิทักษ์" โดยมี
บาทหลวงบุญชู ระงับพิษ เจ้าอาวาสในขณะนั้นขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 จากนั้นสองปีต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประถมศึกษาปีที่ 7)
     ปี พ.ศ. 2491  "โรงเรียนมารดาพิทักษ์"  ได้แยกออกมาสร้างอาคารไม้หลังใหม่ 1 หลัง ณ บริเวณ
ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา    ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับวัดแต่คนละด้านกับ
โรงเรียนมารดาพิทักษ์ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนนักเรียน 96 คน   กิจการดำเนินไปด้วยดี   ได้รับความไว้วางใจและความนิยม
จากผู้ปกครอง ทั้งด้านวิชาการ  และด้านความประพฤติของนักเรียน
     ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 404 คน
เนื่องจากอาคารเรียนของ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์" กับ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดเช่นเดียวกันและโรงเรียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน    กระทรวง
ศึกษาธิการ จึงแนะนำให้ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา เป็นแบบสหศึกษาส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น  และตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียน
สตรีมารดาพิทักษ์"   ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2491    มีจำนวนนักเรียน  674 คน
พร้อมทั้งขอโอนครูสตรีและนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์ มาอยู่ที่โรงเรียนสตรีมาดาพิทักษ์
ด้วย        โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีการบริหารจัดการศึกษาโดยมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก
สังฆมณฑลกรุงเทพฯเป็นผู้รับใบอนุญาต   ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยนักบวชคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซึ่งหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป
ตามวาระและความเหมาะสม ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ซิสเตอร์ด๊อกเตอร์ลำยงค์  อุ้นวุ้น (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์) ดำรงค์ตำแหน่ง พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน

 

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more