Untitled Document
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
             โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม
   จริยธรรม บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ มีมาตรฐานด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
   จนเต็มตามศักยภาพของตน ทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ    เป็นที่พึง
   ปรารถนาของทุกสังคมที่ดีเป็นบุคคลที่มีความหวัง ความรักเมตตาและความรู้รักสามัคคี และมีความสุขในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more