Untitled Document
จำนวนบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ข้อมูล10 มิ.ย. 58)
ประเภทบุคลากร จำนวน หมายเหตุ
ครู 198  
ครูต่างชาติ 23 สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
รวมครู 221  
นักการภารโรง 7  
คนขับรถ 2  
ยามรักษาความปลอดภัย 1  
รวมพนักงาน 10  
รวมทั้งหมด 231  

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more