Untitled Document
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล10 มิ.ย. 58)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 55 68 123
อนุบาล2 81 92 173
อนุบาล3 99 85 184
รวมอนุบาล 235 245 480
ประถมศึกษาปีที่ 1 110 108 218
ประถมศึกษาปีที่ 2 108 130 238
ประถมศึกษาปีที่ 3 110 118 228
ประถมศึกษาปีที่ 4 117 138 255
ประถมศึกษาปีที่ 5 108 131 239
ประถมศึกษาปีที่ 6 152 149 301
รวมประถมศึกษา 705 774 1479
มัธยมศึกษาปีที่ 1 127 177 304
มัธยมศึกษาปีที่ 2 154 176 330
มัธยมศึกษาปีที่ 3 163 184 347
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 444 537 981
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 114 196
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 109 158
มัธยมศึกษาปีที่ 6 62 93 155
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 193 316 509
รวมทั้งสิ้น 1577 1872 3449

 

 

 
จำนวนนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลอัพเดท 10 พ.ย. 58)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 55 72 127
อนุบาล2 79 91 170
อนุบาล3 99 87 186
รวมอนุบาล 233 250 483
ประถมศึกษาปีที่ 1 110 111 221
ประถมศึกษาปีที่ 2 108 131 239
ประถมศึกษาปีที่ 3 111 118 229
ประถมศึกษาปีที่ 4 115 138 253
ประถมศึกษาปีที่ 5 108 132 240
ประถมศึกษาปีที่ 6 151 149 300
รวมประถมศึกษา 703 779 1,482
มัธยมศึกษาปีที่ 1 128 173 301
มัธยมศึกษาปีที่ 2 153 176 329
มัธยมศึกษาปีที่ 3 160 183 303
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 441 532 973
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 116 198
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 109 158
มัธยมศึกษาปีที่ 6 62 93 155
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 193 318 511
รวมทั้งสิ้น 1,570 1,879 3,449

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more