Untitled Document
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
ส.ม. : อักษรย่อของชื่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คบเพลิง : เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ของนักเรียนที่ต้องแพร่กระจาย
ลายไทย : คือคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ นิยมไทย มีวัฒนธรรมและมารยาทไทย

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more