Untitled Document
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
เฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
Paper Flower : Flower of Streemandapitak School)
         โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษากุลบุตร กุลธิดาในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมั่นคงและยาวนาน  มุ่งมั่นเจริญภารกิจด้านการสอนวิทยาการและการปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนได้เกิดพัฒนาการมีความเจริญรุ่งเรืองมีคุณงามความดีพร้อมที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์
          เปรียบได้ดั่งเฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ ซึ่งหากได้หยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแล้วก็เจริญงอกงาม  อย่างมั่นคง อดทนต่อทุกภาวะแวดล้อม แม้บางครั้งดินและน้ำจะไม่เอื้ออำนวย เฟื่องฟ้าก็ยังเจริญเติบโตผลิตดอกบานสะพรั่งสร้างความสดใสสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดเวลา 
          ลำต้นเฟื่องฟ้ามีหนามแหลมคม  แข็งแรงแต่ยินยอมให้ดัดแต่งเป็นรูปทรงสวยงามได้ตามปรารถนา  เปรียบได้ดังนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างด้านสติปัญญาและการปลูกฝังธรรมะ อัตลักษณ์แห่งคาทอลิกให้เป็นผู้มีภูมิครบทุกด้านสำหรับคอยปกป้องคุ้มกันตนเองจากปัจจัยเลวร้ายทั้งหลาย  ทั้งจากสังคมภายนอกและความหลงผิดภายในจิตใจของตน  นักเรียนทุกคนแม้จะแข็งแรงทั้งด้านความรู้แห่งวิชาการ  และ ความงามแห่งคุณธรรม แต่ก็ยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมรับการเสริมปัญญาและการเติมเต็มธรรมะจากผู้อื่นเพื่อปรับแต่งวิถีการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จะมาจากหลากหลายครอบครัว แตกต่างกันในสภาพท้องถิ่น แต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมสตรีมารดาพิทักษ์ ผ่านการหล่อหลอมจากโรงเรียนแล้ว ทุกคนจะเป็นผู้ถึง พร้อมซึ่งการเป็นคนดีดุจเดียวกัน ดั่งเช่นดอกของเฟื่องฟ้าซึ่งจะมีสีขาวบริสุทธิ์เสมอแม้ว่ากลีบดอกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์
          ด้วยแจ้งในธรรมชาติของเฟื่องฟ้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีจึงได้รับเอาเฟื่องฟ้ามาเป็น มาเป็นต้นไม้และดอกไม้
ประจำโรงเรียน เพื่อมุ่งเตือนให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้เห็นถึงนัยยะ แห่งความแข็งแรง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งความมุ่งมั่น
ที่ดีจะสร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นโรงเรียนและบรรดานักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่จะมีแต่ความแข็งแรงทั้งร่ายกาย จิตใจและสติปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทงดงามและมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more