Untitled Document
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประกาศ!!! รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ( นักเรียนใหม่ สอบเมื่อ7 เม.ย.60) ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  529  คน )
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  331  คน )
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  759  คน )
ประกาศ!!! ผังห้องแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระศิลปะ(สพม.) จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  217  คน )
ประกาศ!!! ผังห้องแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ(สพป) จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  188  คน )
ประกาศ!!! ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ณ จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  127  คน )
ประกาศ!!! ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป) จำนวนคนอ่าน(  120  คน )
ประกาศ!!! รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  280  คน )
แบบฟอร์มบัตรข้อสอบ (DOWNLOAD) จำนวนคนอ่าน(  371  คน )
โรงเรียนตรีมารดาพิทักษ์ มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนคนอ่าน(  480  คน )
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  1974  คน )
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านรอบพิเศษ ศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ปี 2559 จำนวนคนอ่าน(  781  คน )
โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจ ดนตรี หรือขับร้อง ตั้งแต่ชั้น ป.5-ม.3 จำนวนคนอ่าน(  423  คน )
ประกาศปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จะขยายห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จากเดิม 5 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน จำนวนคนอ่าน(  325  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  892  คน )
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  823  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน MEP (Mini English Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  470  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ISMEP(Intensive Science and Mathematics English Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  295  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน GEP(Gifted Education Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  264  คน )
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ S.M. English Camp ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนคนอ่าน(  225  คน )
ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more