Untitled Document
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประกาศ!!! รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ( นักเรียนใหม่ สอบเมื่อ7 เม.ย.60) ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  493  คน )
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  307  คน )
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนอ่าน(  742  คน )
ประกาศ!!! ผังห้องแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระศิลปะ(สพม.) จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  209  คน )
ประกาศ!!! ผังห้องแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ(สพป) จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  179  คน )
ประกาศ!!! ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ณ จันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  123  คน )
ประกาศ!!! ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป) จำนวนคนอ่าน(  117  คน )
ประกาศ!!! รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวนคนอ่าน(  267  คน )
แบบฟอร์มบัตรข้อสอบ (DOWNLOAD) จำนวนคนอ่าน(  350  คน )
โรงเรียนตรีมารดาพิทักษ์ มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนคนอ่าน(  472  คน )
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  1842  คน )
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านรอบพิเศษ ศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ปี 2559 จำนวนคนอ่าน(  763  คน )
โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจ ดนตรี หรือขับร้อง ตั้งแต่ชั้น ป.5-ม.3 จำนวนคนอ่าน(  400  คน )
ประกาศปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จะขยายห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จากเดิม 5 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน จำนวนคนอ่าน(  303  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  854  คน )
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  797  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน MEP (Mini English Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  455  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ISMEP(Intensive Science and Mathematics English Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  275  คน )
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน GEP(Gifted Education Program) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนคนอ่าน(  258  คน )
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ายภาษาอังกฤษ S.M. English Camp ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนคนอ่าน(  196  คน )
ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more