ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนพอเพียง ปี 2561 หลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร จัดโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีจุดประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาชาติบ้านเมือง 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม” และ “หลักสูตรการเงินพอเพียง” อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการขยายผลการขับเคลื่อนแบบวิทยากรมืออาชีพ

Pages:     1 2