โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
STREEMANDAPITAK  SCHOOL
ฝ่ายธุรการและการเงิน 


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

  


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน


 นางสุดา  เจียรสถิต
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์


 นางสาวศิริรัตน์  จันเหลือง
หัวหน้างานสารบรรณ 


 นางนาตยา  สมรรถการ 
หัวหน้างานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


 นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร 
หัวหน้างานต้อนรับและบริการ

    


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ติดต่อเรา
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
  • 0-3931-1038
  • sm_school@hotmail.com