ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

นายบำรุง งามการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 นายเกื้อกูล  ดีประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นายภูหิรัณย์  ธนารัญญ์โรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการบริหารโรงเรียน

นางสาวณัฐวรรณ  อติชาติธานินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้แทนครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


 

ข้อมูลโรงเรียน

การบริหารงานโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง

มุมความรู้

>> ประวัติโรงเรียน >> ฝ่ายวิชาการ >> ปฐมวัย >> อาหารจันท์
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ >> ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม >> ประถมศึกษา >> สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
>> โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายกิจการนักเรียน >> มัธยมศึกษา >> พลอยเมืองจันท์
>> คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายธุรการและการเงิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ภายใน
>> คณะกรรมการโรงเรียน
>> ฝ่ายบุคลากร
>> ณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> เครื่องแบบนักเรียน >> ฝ่่ายบริหารงานทั่วไป >> ภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
>> เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาล
>> การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   >> สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
>> ระบบ Mas School
>> แหล่งเรียนรู้และห้องประกอบการ   >> สำนักงานารศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ไฟล์ server