ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความพร้อม (นร.ใหม่) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567

>>  ระดับชั้นประถมศึกษา  <<

>>  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  <<

** กรุณาอ่านหมายเหตุท้ายเอกสารด้วยค่ะ **