เข้าเว็บไซต์ KSP Self-Servic      Download ขั้นตอนการต่อใบประกอบ  

ต่อภายใน 180 วัน จึงสามารถเข้าไปทำในระบบได้

เอกสารที่ต้องเตรียม  Upload เป็น File PDF ขนาดไม่เกิน 2MB

1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

2. รูปถ่ายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) พื้นหลังไม่มีลวดลาย ไม่ยิ้มให้เห็นฟัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ประเภทไฟล์ jpeg เท่านั้น

3. หลักฐานระบุกลุ่มวิชา เช่น ทรานสคริปต์  ใบปริญญาบัตร เป็นต้น  (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

ตั้งแต่ ข้อที่ 4 - ข้อที่ 15 ให้อัพโหลด File ตามที่เลือก ข้อไหนไม่มี ไม่ต้องอัพโหลด

4. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 1 มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

5. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 2 เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 6. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 3 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 7. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 4 ได้เลื่อนวิทยฐานะ (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 8. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 5 เป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 9. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 6 เขียนตำรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 10. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 7 สร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 11. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 8 ทำวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 12. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 9 ได้รับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 13. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 10 เข้าฟังบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรือ อื่นๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 14. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 11 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

 15. หลักฐาน กิจกรรรมข้อ 2.1 ข้อ 12 จัดทำผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา (เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF)

16. คำชี้แจงกรณีต่ออาบุหลังใบอนุญาตหมดอายุ

17. เอกสารอื่นๆ

18. กรอกข้อมูลใบแบบคำขอให้ครบถ้วน